Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt ieder jaar de maximale tarieven vast, zie hieronder. De zorgverzekeraars bepalen zelf welke tarieven zij hanteren. Logopedie Pluspunt heeft in 2021 de contracten met de zorgverzekeraars getekend en is dus akkoord gegaan met de tarieven die zij bieden.


Tarievenoverzicht logopedie

(Per verrichting)
Ingaande 01-01-2016

Directe Toegang Logopedie € 20,27
Behandeling ten huize van de logopedist € 40,53
Behandeling ten huize van de cliënt € 63,52
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek ten huize van de logopedist € 81,06
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek ten huize van de cliënt €104,05
Niet nagekomen afspraak € 30,40
Overleg derden (1 uur) € 81,06
Verslag derden (1 uur) € 81,06
Telefonisch overleg € 20,27